Π.Ε.Ι. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ )

Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ΄΄σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών΄΄ .
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ):  είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης.

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων:
•  οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10-9-2008προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης.
Η Σχολή μας στο άμεσο μέλλον θα δημιουργήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για υποψηφίους οδηγούς βαρέων οχημάτων όταν  η νομοθεσία το επιτρέψει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑDR

Η  Εταιρία  μας  σε  συνεργασία  με  τον  φορέα  Πιστοποίησης  Οχημάτων  Μεταφοράς  Επικινδύνων  Εμπορευμάτων  ΕΒΕΤΑΜ  Α.Ε. μπορεί  να  αναλάβει  ελέγχους  τέτοιου  είδους  οχημάτων  και  έκδοση  αντίστοιχων  Πιστοποιητικών.

ΣΑΜΕΕ

Η  εταιρία  μας  προσφέρει  υπηρεσίες  Συμβούλου  Ασφαλούς  Μεταφοράς  Επικινδύνων  Εμπορευμάτων  μέσω  καταρτισμένων  επιστημόνων. Οι  υπηρεσίες  απευθύνονται  σε  εταιρίες  που  μεταφέρουν  επικίνδυνα  εμπορεύματα  είτε  ως  κύριο  έργο  είτε  περιστασιακά.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στα  τηλέφωνα  της  Σχολής  μας.