Δείτε στις αντίστοιχες σελίδες τα ερωτηματολόγια και τις μελέτες περίπτωσης (CASE STUDIES) για τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα, καθώς επίσης και τα ερωτηματολόγια ADR.